Bitcoin explodeerde bijna 3 jaar geleden in 2017 op het wereldtoneel, met een enorme rally die veel early adopters ’s nachts miljonairs maakte en met het feit dat de wereld steeds afhankelijker wordt van internet, wordt de adoptie van cryptocurrencies steeds meer geaccepteerd.

Voorbeelden van wereldwijde acceptatie zijn …
# belastingbetalingen in landen als Australië, Duitsland, Japan;
# betrokkenheid van banken als ING, JP Morgan, Bank of Amerika en PayPal met 350 miljoen rekeninghouders;
# je rekening betalen bij bedrijven als 7/11 – een ‘zusje’ van AH en Jumbo – met zo’n 7.800 vestigingen in alleen al in de US, grote US pharmacies CVS en RITE AID en wereldshops als KFC, Microsoft, Subway, Domino’s Pizza, Unicef, Expedia;
# massale bitcoin kopers zijn Institutionele beleggers als Grayscale Investment … Het advies van grote beleggers is sowieso om minimaal 1% van je investeringen in bitcoins te hebben.

Zoals met alles dat nieuw is, waren er instant nee-zeggers van Bitcoin en andere digitale valuta’s – die zeiden dat het risico de beloning misschien niet waard is. Maar terwijl fiat-valuta’s worstelen met de onvoorziene uitdagingen tot nu toe in 2020, zijn digitale valuta’s misschien wel de reddende engel voor veel beleggers wiens traditionele aandelen in waarde dalen.

Met de pandemie van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende economische impact was het voor veel investeringen een moeilijke rit, met een hoge mate van onzekerheid.

Bitcoin is ook beïnvloed door de pandemie, met de grootste schommelingen sinds 2017, waarbij de waarde opliep tot $ 9000 en daalde tot een dieptepunt van $ 4000, voordat hij zich stabiliseerde op plus $ 9.100 in de afgelopen weken. De meest recente stijging van de waarde van Bitcoin kan het gevolg zijn van de kwantitatieve verruiming van de Amerikaanse Federal Reserve, waarmee werd getracht de negatieve impact van Coronavirus op de economie te verminderen.

Deze kwantitatieve versoepeling heeft geleid tot meer investeringen in Bitcoin, met de bedoeling om zichzelf te beschermen tegen de mogelijke devaluatie van fiat-valuta.

Vanwege het feit dat er een vast aantal Bitcoin op de markt is, zijn sommigen van mening dat het niet vatbaar moet zijn voor een dergelijke devaluatie, aangezien het aantal nieuwe Bitcoin dat wordt gedolven voortdurend wordt verminderd.

Er wordt aangenomen dat het nu een goed moment zou zijn om te investeren volgens de basiseconomie – de toename van de vraag en de vermindering van het aanbod zouden de waarde van bitcoin moeten opdrijven.

Een andere reden waarom velen in 2020 haastten om in Bitcoin te investeren, was vanwege de ‘halving’ in mei van dit jaar – waar het aantal op de markt beschikbare Bitcoins halveerde.

Dus, opnieuw het aanbod verminderen en de vraag opdrijven – wat een bull Bitcoin-markt veroorzaakt.

In het verleden behaalde resultaten voorspellen dat de halvering de waarde van Bitcoins verhoogt – in 2020 zag de cryptocurrency een waardestijging van 8.000% in het volgende jaar en in 2016 steeg de waarde met 2.000% in de volgende 18 maanden na de halvering.

Aangezien de wereldwijde lockdown heerst en er geen duidelijk einde in zicht is, verliezen veel bedrijven waarde of worstelen ze om te overleven in het huidige economische klimaat, waardoor de waarde van veel traditionele aandelen wordt geschaad.

Zou investeren in cryptocurrencies een goede gok kunnen zijn in de onzekerheid van 2020? Het is een onstabiele markt, maar slimme investeerders die de gok wagen, kunnen de komende jaren hiervan profiteren.

Bitcoin verandert voortdurend de manier waarop we denken over geld en financiële vrijheid.

Mirror Trading International MTI biedt jou de mogelijkheid om een ​​passieve inkomstenstroom op te bouwen, met Bitcoin als basisvaluta.

Het in Zuid-Afrika Johannesburg gevestigde bedrijf Mirror Trading International gebruikt geavanceerde digitale software en kunstmatige intelligentie (AI) om op de internationale Forex-markten te handelen.

* De inhoud is grotendeels de vertaalde tekst van de hand van Bontle Moroka

Bitcoin bestaat nu al meer dan een decennium en is door de reguliere media meer dan 3300 keer uitgeroepen tot ‘bubbel’. Toch heeft het alomtegenwoordige karakter van bitcoin betekend, dat Bitcoin een echte bedreiging is geworden voor conventionele financiële systemen.

Bitcoin is anders dan conventioneel geld, omdat het niet kan worden gedrukt wanneer een overheid geen geld meer heeft, wat vaak gebeurt met fiatgeld, zoals Rands, Dollars en Euro. Zoals het er nu uitziet, zijn er 21 miljoen bitcoins in de wereld en de laatste zal in 2040 ontstaan. Er wordt voorspeld dat bitcoin op een dag het meest schaarse goed of de valuta ter wereld zal zijn.

Hoeveel heb je nodig?

Terwijl een enkele bitcoin momenteel wordt verhandeld tegen bijna $10.000, zelfs als je 0,2 ofwel 20% van een bitcoin bezit, zou je in de positie kunnen komen om te profiteren van de toekomstige groei van Bitcoin. Naarmate meer en meer mensen het potentieel van deze cryptocurrency beginnen te realiseren, zal de vraag en dus de waarde toenemen.

Er zijn een aantal voordelen bij het investeren in bitcoin:

1. Het is een nieuwe activaklasse. Cryptocurrency is een volledig nieuwe activaklasse en naarmate Bitcoin aan kracht wint, zal het in de nabije toekomst waarschijnlijk opduiken in pensioenfondsen en op de aanbevelingenlijsten van adviseurs.

2. Het presteert onafhankelijk van andere markten. Bitcoin blijft ongedeerd wanneer de aandelenmarkt crasht of daalt. Dit is niet verrassend, aangezien bitcoin daadwerkelijk tot stand is gekomen als gevolg van de beurscrash en de financiële crisis van 2008.

3. Het devalueert niet zoals contant geld. Hyperinflatie in landen als Zimbabwe en Venezuela betekent dat geld van de ene op de andere dag waardeloos kan worden. Bitcoin, dat eindig van aard is, betekent dat deze valuta dat probleem volledig kan vermijden.

4. Er kan geen beslag op worden gelegd. In veel landen kan fiat-valuta door de banken worden bevroren. Omdat bitcoin niet wordt gecontroleerd door de centrale bank of de overheid, heeft alleen de persoon die in het bezit is van zijn bitcoin-portefeuillesleutels controle over het geld, zonder dat tussenkomst van de overheid mogelijk.

5. Je vraagt ​​je af wat je al weet. Wanneer heb je voor het laatst nagedacht over waar de waarde van geld vandaan komt, of wie controleert jouw geld? Het bestaan ​​van geld in zijn huidige vorm is iets wat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Cryptocurrency laat ons echter snel zien dat de overheid onze fondsen niet hoeft te controleren, geld niet in een bank hoeft te worden opgeslagen en dat valuta immuun kan zijn voor hyperinflatie en corruptie.

Bitcoin is gemaakt als een manier om mensen te helpen hun macht over hun eigen economie terug te winnen. Tegenwoordig geeft bitcoin niet alleen mensen over de hele wereld de mogelijkheid om precies dat te doen, maar het is een bewezen succesvolle investering, die de titel van de toekomst van geld waardig is.

Mirror Trading International MTI biedt de mogelijkheid om te delen over de winsten van Bitcoin en te werken aan het bereiken van financiële vrijheid.

* Dit is de vertaling een artikel waarvan de auteur Bontle Moroka is

Bitcoin has been around for more than a decade now, and it has been declared a ‘bubble’ more than 3300 times by mainstream media. Yet, the pervasive nature of bitcoin has meant that Bitcoin has become a real threat to conventional financial systems.

Bitcoin is unlike conventional money in that it cannot be printed when a government runs out of money, which is often what happens to fiat money, like Rands, Dollars, and Euros. As it stands, there are 21 million bitcoins in the world, and the final one will come into existence in 2040. It is predicted that bitcoin will one day be the scarcest commodity or currency in the world.

How much do you need?

While a single bitcoin is currently trading at nearly R165 000, even owning 0.2 or 20% of a bitcoin, could place you in the position to take advantage of Bitcoin’s future growth. As more and more people start to realize the potential of this cryptocurrency, demand will increase and the value will increase.

There a number of advantages in investing in bitcoin:

1. It is a new asset class. Cryptocurrency is a completely new asset class, and as Bitcoin gains momentum, it will likely start to show up in pension funds and on the recommendations lists of advisors in the near future.

2. It performs independently of other markets. Bitcoin remains unscathed when the stock market experiences crashes or drops. This isn’t surprising, considering bitcoin actually came about as a result of the stock market crash and financial crisis of 2008.

3. It doesn’t devalue like cash. Hyperinflation in countries like Zimbabwe and Venezuela means that money can become worthless overnight. Bitcoin, being finite in nature, means the currency is able to avoid that problem completely.

4. It can’t be confiscated. In many countries, fiat currency can be frozen by the banks. Because bitcoin isn’t controlled by the central bank or the government, only the person in possession of their bitcoin wallet keys has control of the money, with no government intervention possible.

5. It will make you question what you already know. When was the last time you gave thought to where the value of money comes from, or who controls your money? The existence of money in its current form is something we often take for granted. However, cryptocurrency is quickly showing us that the government doesn’t have to control our funds, money doesn’t have to be stored in a bank, and that currency can be immune to hyperinflation and corruption.

Bitcoin was created as a way to help people reclaim power over their own economies. Today, bitcoin is not only giving people across the glove the ability to do just that, but it is a proven successful investment, one worthy of the title of the future of money.

Mirror Trading International MTI offers an opportunity to share on the gains made by Bitcoin and work towards achieving financial freedom.

* The author of this article is Bontle Moroka

I would like to clear up many misconceptions and carefully explain and complete the above statement.

Mirror Trading International MTI is an investment company with a referral option, it is not a networking company with an investment opportunity.

From a traditional networking and sales perspective, this is hard to understand, as we have always been told that if you cannot continuously grow we must be failing. That is because salespeople have always been paid for the work they do and continue to do. In traditional companies, if a salesperson is not bringing in new customers they have no more value to the organization and they are given their marching orders. You have to question the ethics of these organizations, but they have always managed to do this and the salesperson has to accept this and move on.

The reality is that MTI does not need new members or more members, however, should you wish to introduce people to the company they will give you a 10% referral commission, but they will not give level bonuses. In other words, the sales manager, regional sales manager, national sales manager, and sales director do not get a single cent, which would be the case in conventional companies and networking companies.

The focus of MTI is on the investor and not the network. In MTI you do not have an investment package that helps sustain the salesforce by paying another commission when the package expires. In MTI there are no packages and therefore they have not structured the business to particularly benefit the salesperson or networker. The business is designed to give maximum benefit to the investor, and as long as you have an investment with the company you will continue to receive daily profits, should MTI be able to make a profit on the day.

There are no hidden fees, in fact, there are no fees at all. They do not charge you an admin fee or any sort of subscription fee, and they don’t charge you to make a withdrawal. Now that I think of it, why do bank charge fees for handling our money, are they not able to make enough money? Or perhaps it is because they have nice fancy buildings so that you can feel important when you visit them. With that in mind, I can’t remember when last I did visit the bank. Sorry, I am straying off my topic, where was I?

The investor is the focus of MTI, the investors are the heartbeat of the company. Without the investors, MTI could not exist but that said, it is also important to remember that every investor is important to MTI. Whether you invest a small fraction of a Bitcoin or a couple of hundred Bitcoin, MTI gives everyone the same benefit, and everyone earns the same percentage of profit according to the investment they have.

The Referral Option

As I said MTI is an investment company with a referral option. Here the choice is yours, once you are a member you can refer people to MTI if you wish.

If you would like to earn the 10% referral commission you will need an investment in Bitcoin equivalent to the value of at least $50, this gives you the chance to build up you own investment so that you can earn other bonuses that are available to members who refer new members.

Earn some referral commissions and upgrade your bitcoin investment to the equivalent to the value of at least $200 and you could be in line to qualify for a small binary profit share or even P1 shares. These rewards can boost the new member who is trying to build up their investment to the deeper binary profit-sharing levels.

You will need to build up your initial investment in Bitcoin over-time to participate in the deeper levels of the binary profit-sharing system.

The focus of the referral program is to build up your investment so that you have the chance at becoming financially secure. This is the game-changer that MTI offers you. I believe that the investment is sustainable, and in turn, the referral option offers a residual income that can be built up over time.

This article is an almost 100% copy written by Rich Simmonds

Warme groeten op weer een dag van lock down op Koh Phangan Thailand; ik heb het geluk dat mijn huisje een prachtig uitzicht heeft op de tuin met veel kleurrijke bloemen, en ik heb zicht op de bergen en kan de vogels vrij zien vliegen. Het brengt een glimlach op ons gezicht om de vogels te horen zingen en na zonsondergang de kikkers horen kwaken! De wereldwijde pandemie geeft ons de tijd om de kleinere dingen in het leven te waarderen en na te denken over het leven in het algemeen.

Sociale media staan ​​vol met nepnieuws en het is moeilijk om precies te weten wie je moet geloven als er zoveel informatie en verkeerde informatie is om door te spitten. Maar positieve gedachten houden is onze hoop voor de toekomst. We zouden deze tijd moeten besteden aan het plannen van onze toekomst en het vinden van manieren om de weg naar financiële vrijheid te effenen. Ik heb het geluk dat ik die weg al afleg met de stenen die Mirror Trading International ter beschikking heeft gesteld.

Sinds ik bijna 6 maanden geleden lid ben geworden, ben ik van ‘slechts’ AOW gegaan naar het kunnen toevoegen van meer financiële ruimte, en dat is iets dat ik niet voor mogelijk had gehouden.

Ik vertrouw dus op MTI, wetende dat mijn Bitcoin 5 dagen per week hard aan het werk is, de forex markten verhandelt en gestaag groeit. Dit wordt allemaal voor mij gedaan; ik verdien zelfs wanneer ik mijn dagelijkse meditatie beoefen of naar mijn favoriete films kijk. Mijn MTI-inkomen groeit en wordt dagelijks sterker. Zwaar leven, toch?

Mirror Trading International is een gerenommeerd bedrijf dat de levens van zoveel mensen verandert, niet alleen dat van mij. De inkomsten zijn betrouwbaar, en hoewel de groei van je bedrijf wat werk vergt wanneer je voor het eerst begint, zien uiteindelijk genoeg mensen de veranderingen die het bedrijf in je leven heeft aangebracht, en zij sluiten zich bij je aan en zien het zelf. We hebben ons team opgebouwd met hard werken en eerlijkheid, transparantie en feiten. Natuurlijk kunt je ervoor kiezen om alleen een investeerder te zijn en geld voor jezelf te verdienen. Daar is absoluut niets mis mee. Ik heb ervoor gekozen om deze geweldige kans te delen en gebruik te maken van de extra voordelen die een team mij biedt.

Wat ik niet begrijp, is de noodzaak om de feiten te overdrijven of nep resultaten in de hoop snel meer leden aan je team toe te voegen. MTI doet GEEN beloftes, daar zijn ze heel duidelijk over. Het is trots op zijn transparantie en openheid. Resultaten zijn afkomstig van de dagelijkse handelsinspanningen en zoals iedereen die ooit zelf heeft gehandeld, weet, kunnen deze resultaten onvoorspelbaar zijn. De geadverteerde resultaten zijn de echte handelsresultaten voor de dag of historische resultaten, en hoewel we zeggen dat er potentieel is om ongeveer 10% per maand op je investering te verdienen, is dit op geen enkele manier gegarandeerd. Dat gezegd hebbende, tot nu toe hebben we op geen enkele dag een negatief resultaat gehad sinds de handel begon, en de gemiddelde verdiensten voor een maand waren iets meer dan 10%. Dat is echt niet slecht om niets te doen, behalve het registreren en financieren van je account!

MTI zal blijven groeien, je hoeft het niet te haasten. Het is een echte gouden gans, en zoals elke echte kans, moet het worden gevoed en gekoesterd, niet te veel worden gevoerd zoals een arme ganzenlever. Behandel het vriendelijk en met geduld en het zal je vele, vele jaren blijven belonen. Door het proces te haasten, de resultaten op te blazen of anderszins de arme gans mee te kwellen, vergiftig je de gans. Het lukt je alleen om het te doden, niet alleen voor jou, maar voor iedereen. Wil je hiervoor verantwoordelijk zijn?

Begrijp dat sommige mensen van nature aarzelen om zich bij kansen aan te sluiten, hetzij vanwege hun voorzichtige aard of vanwege mislukkingen uit het verleden die hen mogelijk hebben getekend. Wees geduldig, steek je open hand uit en bied de kans aan, laat ze het zelf van je hand nemen. Zie het als het aanbieden van fruit aan de wilde vogels. Ze zijn in het begin schichtig en enigszins angstig, maar als je constant bezig bent met je inspanningen en langzaamaan hun vertrouwen begint te winnen, dan is er een groot team. Ze zullen je zien beginnen, dat is de aard van het beest, maar als je consistent blijft en dezelfde kans biedt, met hetzelfde of meer enthousiasme, zul je ze interesseren.

Laat je niet verleiden om het paradijs te beloven in de hoop op een snelle verkoop. Weet je zeker dat je die belofte een eindje verderop kunt waarmaken? Het enige dat je zult doen, is wantrouwen in het systeem veroorzaken als je enorme rendementen heeft beloofd. Vertel de waarheid en wees altijd eerlijk. Als je liegt en zegt dat iemand 25% per maand kan verdienen en hij verdient maar 10%, wat zullen ze dan denken? Is het de schuld van MTI dat ze plotseling hun geld opnemen en verdwijnen, of is het jouw eigen schuld? Jij, meneer of mevrouw, hebt jezelf net een gouden ei gekost. Mensen zijn verbonden op manieren die we ons niet kunnen voorstellen, en door effectief een beetje gif toe te voegen aan het voer van jouw gouden kip, verlies je mogelijk talloze eieren en uiteindelijk stopt de gans helemaal met leggen.

Voorbeelden van gif dat ik heb gezien of waarvan ik me bewust ben gemaakt, zijn:

  • Overschatting van de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse winsten, zoals al besproken.
  • Adverteren dat topverdieners een dagelijkse limiet van $ 15k verdienen … dat is nepnieuws en mogelijk zeer schadelijk voor onze gans. Niemand heeft dat doel nog bereikt, zeker dat ze daar in de toekomst zullen komen, maar dat gouden ei moet nog worden gelegd.
  • Teamleden pesten tot het verstrekken van wekelijkse doelen om je eigen resultaten te verbeteren, zonder dat je daar zelf moeite voor hoeft te doen. Denk je dat je weer op school zit en huiswerkdoelen stelt? Doe je eigen werk, help je team met training, stop met ze te prikken met stokken.
  • Nit-picking naar elkaar op sociale media, voor problemen die geen verband houden met de MTI-business, maar met de bedrijfsnaam ergens in het argument. Potentiële leden zullen in de war raken en waarschijnlijk terugdeinzen. Een ander gouden ei verbrijzelde. Goed gedaan.

Vraag jezelf af of je schuldig bent aan het voeren van gif aan je gans, of liever onze gans, want uiteindelijk zitten we er allemaal samen in, en sommigen van ons willen dat het voor de lange termijn is. Respecteer het MTI-bedrijf en je mede-teamleden en nieuwe leden die nog lid moeten worden. Verspreid positiviteit en waarheid, en de gans blijft zich lekker voelen. Verspreid leugens en onzin op het schoolplein en de gans heeft de dierenarts nodig. Ga zo door en je zult zien dat de weg naar financiële vrijheid kuilen en gras tussen de stenen laat groeien. Er zullen scheuren in je gouden eieren verschijnen.

Kies er eerder voor om te buigen voor je betere natuur en open te zijn. Kies vriendelijkheid en eerlijkheid en wees een leider, geen baas. Geef het goede voorbeeld en geniet van de voordelen die een fantastisch bedrijf als MTI je kan bieden. Ik doe een beroep op degenen onder jullie die bij mij zijn in Mirror Trading International, in deze tijd van sociale afstand en quarantaine – gebruik deze tijd om je bedrijf op te bouwen als je dat wilt. Omdat het een online kans is, is het voor ons beschikbaar, zelfs tijdens deze lock down. Post vrolijke berichten en deel je verhalen op je sociale media, als je net je eerste $ 10 hebt verdiend, geweldig! Het is een begin en iedereen moet ergens beginnen. Bewaak gewoon je eigen acties en wees je ervan bewust dat je een ambassadeur voor MTI bent, zodra je de kans begint te delen. Open je ogen en, nog beter, je geest voor het potentieel dat onze MTI gouden gans je heeft gegeven. Eerlijkheid is de sleutel, en wees alsjeblieft zacht en vriendelijk voor de kip, want het is ook MIJN kip.

Dit is voor bijna 100% een kopie vertaalde van het artikel, geschreven door Rich Simmons

Warm greetings from another day of lockdown on Koh Phangan Thailand; we are lucky that our small house has a lovely garden view with a lot of colorful flowers, and I can watch the mountains and the birds flying free. It brings smiles to our faces to hear the birds singing and after sunset the frogs shouting! The global pandemic gives us time to appreciate the smaller things in life and think about life in general.

Social media is full of fake news, and it is hard to know exactly who to believe when there is so much information and misinformation to sift through. But keeping positive thoughts is our hope for the future. We should be spending this time planning our future and finding ways to pave the road to financial freedom. I am lucky to be traveling that road already, with the bricks provided by Mirror Trading International.

Since joining almost 6 months ago, we have gone from having ‘only’ a Government Pension, to being able to add more financial space, and it’s something I would not have believed to be possible. 

So, I place my trust in MTI, knowing that five days a week, my Bitcoin is hard at work, trading the forex markets and growing steadily. This is all done for me, I earn even when I am practicing my daily meditation, or watching my favorite movies. My MTI business grows and strengthens daily. Life’s tough hey?

Mirror Trading International is a reputable company that is changing the lives of so many people, not just mine. Earnings are reliable, and although the growth of your business does take some work when you first get started, eventually enough people are seeing the changes the company has brought to your life, and they join you and see for themselves. We have built our team with hard work and honesty, transparency and facts. Of course, you can choose to be solely an investor, and make money for yourself. There’s absolutely nothing wrong with that. We have chosen to share this wonderful opportunity and take the added benefits having a team brings to us.

What I don’t understand is the need to overstate the facts, or fake results in the hopes of quickly adding more members to your team. MTI makes NO promises, that they are very clear about. It prides itself on its transparency and openness. Results come from the daily trading efforts, and as anyone who has ever done some trading on their own knows, these results can be unpredictable. The results advertised are the real trading results for the day or historic results, and even though we say there is potential to earn about 10% a month on your investment, this is in no way guaranteed. That said, up to now we have not had a negative result on any day, since trading began, and the average earning for a month has been a bit over 10%. That’s really not bad for doing nothing, other than registering and funding your account!

MTI will continue to grow, there’s no need to try and hurry it along. It’s a proper golden goose, and like any true opportunity, it needs to be nurtured and cosseted, not over-fed like some poor Foie-gras goose. Treat it kindly, and with patience, and it will continue to reward you for many, many years to come. By rushing the process, blowing up the results or otherwise chivvying the poor goose along, you are poisoning the goose. You will only succeed in killing it, not just for you but for everyone. Do you want to be responsible for this?

Understand that some people are naturally more hesitant to join opportunities, either because of their cautious nature or because of past failures that may have scarred them. Be patient, extend your hand and offer the opportunity, allow them to take it from you. Think of it as offering fruit to the wild birds. They are skittish and slightly fearful in the beginning, but if you are constant in your efforts and slowly begin to gain their trust and confidence, next thing you know there is a big team. They will watch you start with, that is the nature of the beast, but if you stay consistent, and offer the same opportunity, with the same or more enthusiasm, you will interest them.

Don’t be tempted to promise the Earth in the hopes of a quick sale. Are you sure you can deliver on that promise a little way down the line? All you will do is cause distrust in the system if you have promised huge returns. Tell the truth, and always be honest. When you lie and say someone may earn 25% a month, then they only earn 11%, what will they think? Is it MTI’s fault that they suddenly pull their money and leave, or is it yours? You, sir or madam, have just cost yourself a golden egg. People are connected in ways we cannot imagine, and by effectively adding a bit of poison to your golden goose’s feed, you may lose out on countless eggs, and eventually, the goose will stop laying at all.

Examples of poison that I have seen or been made aware of are:

  • Overstating the daily, weekly or monthly profits, as already discussed.
  • Advertising that top earners are making a daily cap of $15k … that is fake news, and potentially very harmful to our goose. No one has made that target yet, sure they will get there in future, but that golden egg has yet to be laid.
  • Bullying team members into providing weekly targets so as to improve your own bottom line, without effort on your own part. Do you think you are back in school setting homework targets? Do your own work, help your team with training, stop prodding them with sticks.
  • Nit-picking at each other on social media, for problems unrelated to the MTI business, but using the company name somewhere in the argument. Potential members will get confused and probably shy away. Another golden egg shattered. Well done.

Ask yourself if you are guilty of feeding poison to your goose, or rather our goose because at the end of the day we are all in this together, and some of us want it to be for the long haul. Respect the MTI company and your fellow team members, and new members yet to join. Spread positivity and truth, and the goose will remain comfortable. Spread lies and schoolyard nonsense, and the goose is going to need the vet. Keep it up and you will see the road to financial freedom has potholes and grass growing between the bricks. Cracks will appear in your golden eggs.

Rather choose to bow to your better nature and be open. Choose kindness and honesty, and be a leader, not a boss. Lead by example and enjoy the benefits a fabulous company like MTI can bring you. I am appealing to those of you who are with me in Mirror Trading International, in this time of social distancing and quarantine – use this time to build your business if you want to. Being an online opportunity, it is available to us, even in lockdown. Post cheerful messages and share your stories on your social media, if you just made your first $10, great! It’s a start, and everyone must start somewhere. Just police your own actions and be aware that you are an ambassador for MTI the minute you start sharing the opportunity. Let’s stand together now like never before. Open your eyes, and even better, your minds, to the potential our MTI golden goose has given you. Honesty is key, and please be gentle and kind to the goose, because it is MY goose too.

This is for almost 100% a copy of the article, written by Rich Simmons

Almost 2.5 years have passed, I live comfortably in my small detached house in Thailand on Koh Phangan, but here I am also locked up overnight. You may also experience a lockdown or it may be about to start in your area. No matter where you are, have you thought about the impact this will have on your life and the life of your family?

The financial world is in turmoil and stock markets are at an all-time low. People sell and lose what little they have in an attempt to get cash, then they panic with that money and buy enough toilet paper to last a few generations … The only explanation I can find that they literally ‘pollute’ themselves.

Don’t panic or be stupid, just relax and calm down. As for the COVID-19 virus, the best advice I’ve heard is the following: Don’t change your behavior to avoid contamination. Suppose you are infected, then change your behavior to avoid transmitting the virus.

What is the opportunity? You have the opportunity to slow down and think about how things may be different for you in the future, and especially how you can ‘be different’ from the rest of the herd. Realize that if the herd goes one way, you definitely have to go the other way. If the herd sells at a loss and tries to turn everything into cash, you shouldn’t be selling and would rather look for alternatives that the rest of the world doesn’t do.

Traditionally, people rely on banks and other financial systems. If you think this is true, familiarize yourself with a term known as “Bail-In,” which allows banks to effectively save your money so they don’t go bankrupt.

Some of the alternatives are Gold and Cryptocurrency. By owning Gold and Crypto you are definitely not part of the herd as less than 1% of the world currently owns Gold and Crypto. That definitely ticks the box to go in the opposite direction of the crowd.

Is there a financial alternative? First, we have to think differently about finances, many of us have never been able to save in the past simply because inflation was higher than the interest we could ever get. This made us think about credit and got caught up in that endless nightmare. So it is important in the first place not to get unnecessary credit (in other words, only get credit if this is the last resort).

Gold and Crypto are counter-inflationary, so spend this time gaining more knowledge about Gold and Crypto, then discover more about investment opportunities such as Karatbars. Understand what they mean when they say you can grow your Gold and Crypto. Throughout this whole process, you may find that you can actually start saving – by exchanging banknotes for Gold and Crypto – even though it may seem like a small insignificant amount – like the amount you may have spent on takeaways for the family. It could just be that small sacrifice of not having a few take-outs that can lead to your financial freedom.

Have you ever imagined being locked up can lead to financial freedom? Karatbars is an opportunity that you can use from the comfort of your home, away from the virus, and without breaking the security regulations established by the government in your country.

We have the opportunity to change, and today we can take a journey together that will benefit our future generations. Are you brave enough to be “different?”

This article is almost 100% a derivative and translation of Rich Simmonds’ original

Bijna 2,5 jaar zijn verstreken, ik woon comfortabel in mijn vrijstaande huisje in Thailand op Koh Phangan, maar ook hier zit ik van de een op de andere dag opgesloten. Misschien ervaar je ook een lockdown of het kan zijn dat het op het punt staat in jouw omgeving te beginnen. Ongeacht waar je je bevindt, heb je nagedacht over de impact die dit op je leven en het leven van je gezin zal hebben?

De financiële wereld is in rep en roer en de aandelenmarkten staan ​​op een dieptepunt. Mensen verkopen en verliezen het weinige dat ze hebben in een poging om contant geld te krijgen, dan gaan ze met dat geld in paniek kopen en kopen ze genoeg toiletpapier om een ​​paar generaties mee te gaan … De enige verklaring die ik kan vinden is dat ze zichzelf letterlijk ‘vervuilen’ .

Raak niet in paniek en wees niet dom, ontspan gewoon en kalmeer. Wat het COVID-19-virus betreft, is het beste advies dat ik heb gehoord het volgende: Verander je gedrag niet om besmetting te voorkomen. Stel dat je besmet bent, wijzig dan je gedrag om te voorkomen dat je het virus overdraagt.

Wat is de kans? Je hebt de mogelijkheid om te vertragen en na te denken over hoe de dingen in de toekomst voor jou anders kunnen zijn, en vooral hoe je kunt ‘anders zijn’ dan de rest van de kudde. Realiseer je dat als de kudde de ene kant op gaat, je zeker de andere kant op moet gaan. Als de kudde met verlies verkoopt en alles probeert om te zetten in contant geld, mag jij niet verkopen en zoek je liever naar alternatieven die de rest van de wereld niet doet.

Traditioneel vertrouwen mensen op banken en andere financiële systemen. Als je denkt dat dit waar is, moet je je vertrouwd maken met een term die bekend staat als ‘Bail In’, waarmee banken jouw geld effectief kunnen bewaren, zodat ze niet failliet gaan.

Enkele van de alternatieven zijn Goud en Cryptocurrency. Door Goud en Crypto te bezitten, maakt je zeker geen deel uit van de kudde, aangezien minder dan 1% van de wereld momenteel Goud en Crypto bezit. Dat vinkt absoluut de doos aan om in de tegenovergestelde richting van de menigte te gaan.

Is er een financieel alternatief? Ten eerste moeten we anders over financiën nadenken, velen van ons konden in het verleden nooit sparen, simpelweg omdat de inflatie hoger was dan de rente die we ooit zouden kunnen krijgen. Dit deed ons nadenken over krediet en raakte verstrikt in die eindeloze nachtmerrie. Het is dus in de eerste plaats belangrijk om geen onnodig krediet te krijgen (met andere woorden, alleen krediet te krijgen als dit het laatste redmiddel is).

Goud en Crypto zijn contra-inflatoir, dus besteed deze tijd aan het verkrijgen van meer kennis over Goud en Crypto en ontdek vervolgens meer over investeringsmogelijkheden zoals Karatbars. Begrijp wat ze bedoelen als ze zeggen dat je je Goud en Crypto kunt laten groeien. Misschien ontdek je door dit hele proces dat je daadwerkelijk kunt beginnen met sparen – door bankbiljetten om te ruilen voor Goud en Crypto – ook al lijkt het misschien een klein onbeduidend bedrag – zoals het bedrag dat je misschien hebt uitgegeven aan afhaalrestaurants voor het gezin. Het kan gewoon die kleine opoffering zijn van het niet hebben van een paar take-outs die tot jouw financiële vrijheid kunnen leiden.

Heb je je ooit voorgesteld dat als je opgesloten zit, dit ertoe kan leiden dat je financieel vrij bent? Karatbars is een kans die jij vanuit je luie stoel kunt gebruiken, weg van het virus en zonder de veiligheidsregels te overtreden die door de overheid in jouw land zijn opgesteld.

We hebben de mogelijkheid om te veranderen en in deze tijd kunnen we samen een reis maken die onze toekomstige generaties ten goede zal komen. Ben je dapper genoeg om ‘anders te zijn?’

Dit artikel is voor bijna 100% een afgeleide en vertaling van het origineel van Rich Simmonds

Almost 2.5 years have passed, I live comfortably in my detached house in Thailand on Koh Phangan, but here I am also locked up overnight. You may also experience a lockdown or it may be about to start in your area. No matter where you are, have you thought about the impact this will have on your life and the life of your family?

The financial world is in turmoil and stock markets are at an all-time low. People sell and lose what little they have in an attempt to get cash, then they panic with that money and buy enough toilet paper to last a few generations … The only explanation I can find that they literally ‘pollute’ themselves.

Don’t panic or be stupid, just relax and calm down. As for the COVID-19 virus, the best advice I’ve heard is the following: Don’t change your behavior to avoid contamination. Suppose you are infected, then change your behavior to avoid transmitting the virus.

What is the opportunity? You have the opportunity to slow down and think about how things may be different for you in the future, and especially how you can ‘be different’ from the rest of the herd. Realize that if the herd goes one way, you definitely have to go the other way. If the herd sells at a loss and tries to turn everything into cash, you shouldn’t be selling and would rather look for alternatives that the rest of the world doesn’t do.

Traditionally, people rely on banks and other financial systems. If you think this is true, familiarize yourself with a term known as “Bail-In,” which allows banks to effectively save your money so they don’t go bankrupt.

Some of the alternatives are Gold, Silver and Bitcoin, where Bitcoin is showing signs of recovery faster than Gold and Silver, and this could be the beginning of Bitcoin’s decoupling from traditional markets. By owning Bitcoin, you are definitely not part of the herd as less than 1% of the world currently owns Bitcoin. That definitely ticks the box to go in the opposite direction of the crowd.

Is there a financial alternative? First, we have to think differently about finances, many of us have never been able to save in the past simply because inflation was higher than the interest we could ever get. This made us think about credit and got caught up in that endless nightmare. So it is important in the first place not to get unnecessary credit (in other words, only get credit if this is the last resort).

Bitcoin is counter-inflationary, so spend this time gaining more knowledge about Bitcoin and then discover more about investment opportunities such as Mirror Trading International MTI. Understand what they mean when they say you can grow your Bitcoin. You may find through this whole process that you can actually start saving, even if it may seem like a small insignificant amount – like the amount you may have spent on takeaways for the family. It could just be that small sacrifice of not having a few take-outs that can lead to your financial freedom.

Have you ever imagined being locked up can lead to financial freedom? MTI is an opportunity that you can use from the comfort of your home, away from the virus, and without breaking the security regulations established by the government in your country.

We have the opportunity to change, and today we can take a journey together that will benefit our future generations. Are you brave enough to be “different?”

This article is almost 100% translation of the original by Rich Simmonds

Bijna 2,5 jaar zijn verstreken, ik woon comfortabel in mijn vrijstaande huisje in Thailand op Koh Phangan, maar ook hier zit ik van de een op de andere dag opgesloten. Misschien ervaar je ook een lockdown of het kan zijn dat het op het punt staat in jouw omgeving te beginnen. Ongeacht waar je je bevindt, heb je nagedacht over de impact die dit op je leven en het leven van je gezin zal hebben?

De financiële wereld is in rep en roer en de aandelenmarkten staan ​​op een dieptepunt. Mensen verkopen en verliezen het weinige dat ze hebben in een poging om contant geld te krijgen, dan gaan ze met dat geld in paniek kopen en kopen ze genoeg toiletpapier om een ​​paar generaties mee te gaan … De enige verklaring die ik kan vinden is dat ze zichzelf letterlijk ‘vervuilen’ .

Raak niet in paniek en wees niet dom, ontspan gewoon en kalmeer. Wat het COVID-19-virus betreft, is het beste advies dat ik heb gehoord het volgende: Verander je gedrag niet om besmetting te voorkomen. Stel dat je besmet bent, wijzig dan je gedrag om te voorkomen dat je het virus overdraagt.

Wat is de kans? Je hebt de mogelijkheid om te vertragen en na te denken over hoe de dingen in de toekomst voor jou anders kunnen zijn, en vooral hoe je kunt ‘anders zijn’ dan de rest van de kudde. Realiseer je dat als de kudde de ene kant op gaat, je zeker de andere kant op moet gaan. Als de kudde met verlies verkoopt en alles probeert om te zetten in contant geld, mag jij niet verkopen en zoek je liever naar alternatieven die de rest van de wereld niet doet.

Traditioneel vertrouwen mensen op banken en andere financiële systemen. Als je denkt dat dit waar is, moet je je vertrouwd maken met een term die bekend staat als ‘Bail In’, waarmee banken jouw geld effectief kunnen bewaren, zodat ze niet failliet gaan.

Enkele van de alternatieven zijn Goud, Zilver en Bitcoin, waarbij Bitcoin sneller tekenen van herstel vertoont dan Goud en Zilver, en dit zou het begin kunnen zijn van de ontkoppeling van Bitcoin van de traditionele markten. Door Bitcoin te bezitten, maakt je zeker geen deel uit van de kudde, aangezien minder dan 1% van de wereld momenteel Bitcoin bezit. Dat vinkt absoluut de doos aan om in de tegenovergestelde richting van de menigte te gaan.

Is er een financieel alternatief? Ten eerste moeten we anders over financiën nadenken, velen van ons konden in het verleden nooit sparen, simpelweg omdat de inflatie hoger was dan de rente die we ooit zouden kunnen krijgen. Dit deed ons nadenken over krediet en raakte verstrikt in die eindeloze nachtmerrie. Het is dus in de eerste plaats belangrijk om geen onnodig krediet te krijgen (met andere woorden, alleen krediet te krijgen als dit het laatste redmiddel is).

Bitcoin is contra-inflatoir, dus besteed deze tijd aan het verkrijgen van meer kennis over Bitcoin en ontdek vervolgens meer over investeringsmogelijkheden zoals Mirror Trading International MTI. Begrijp wat ze bedoelen als ze zeggen dat je je Bitcoin kunt laten groeien. Misschien ontdek je door dit hele proces dat je daadwerkelijk kunt beginnen met sparen, ook al lijkt het misschien een klein onbeduidend bedrag – zoals het bedrag dat je misschien hebt uitgegeven aan afhaalrestaurants voor het gezin. Het kan gewoon die kleine opoffering zijn van het niet hebben van een paar take-outs die tot jouw financiële vrijheid kunnen leiden.

Heb je je ooit voorgesteld dat als je opgesloten zit, dit ertoe kan leiden dat je financieel vrij bent? MTI is een kans die jij vanuit je luie stoel kunt gebruiken, weg van het virus en zonder de veiligheidsregels te overtreden die door de overheid in jouw land zijn opgesteld.

We hebben de mogelijkheid om te veranderen en in deze tijd kunnen we samen een reis maken die onze toekomstige generaties ten goede zal komen. Ben je dapper genoeg om ‘anders te zijn?’

Dit artikel is voor bijna 100% een vertaling van het origineel van Rich Simmonds
%d bloggers liken dit: